DOŚWIADCZENIE
ZAUFANIE
SUKCES

Doświadczenie

Barbara Szczytowska Radca Prawny

Barbara Szczytowska jest radcą prawnym specjalizującą się w zarządzaniu projektami deweloperskimi z nastawieniem na przewidywanie ryzyk prawnych i ich eliminację na etapie planowania inwestycji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie realizacji inwestycji deweloperskich, obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego oraz prawa administracyjnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc pomoc prawną na rzecz wiodących spółek deweloperskich, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzona przez Nią praktyka prawna to kompleksowe doradztwo prawne w projektach deweloperskich począwszy od momentu zakupu gruntu, poprzez proces administracyjny zmierzający do uzyskania wszelkich pozwoleń na realizację inwestycji, negocjacje ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, finansowanie inwestycji oraz pełną komercjalizację zrealizowanej inwestycji.

Radca prawny Barbara Szczytowska posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

Jest ekspertką w zakresie „ustawy deweloperskiej” i współautorką komentarza do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz monografii „Ustawa deweloperska - Pytania i odpowiedzi. Wzory umów”.

Specjalizacje

Nieruchomości

- Kompleksowa analiza statusu prawnego nieruchomości

- Negocjacje oraz umowy związane nabyciem, najmem, dzierżawą nieruchomości

- Zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców,

- Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

- Podziały i scalenia nieruchomości

- Obsługa postępowań cywilnych związanych z nieruchomościami

Prawo Budowlane

- Obsługa prawna całego procesu inwestycyjnego (od momentu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy do oddania obiektu do użytkowania)

- Negocjacje i umowy związane z realizacją robót budowlanych

- Pomoc prawna w postępowaniach wieczysto-księgowych

- Obsługa postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym

- Reprezentacja w postępowaniach przed inspekcją nadzoru budowlanego

Prawo administracyjne i sądowo-administracyjne

- Kompleksowa obsługa prawna procesów budowlanych i inwestycyjnych

- Reprezentacja przed organami administracji publicznej

- Zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowo – administracyjnych

Spory Sądowe

- Weryfikacja spraw oraz opiniowanie zasadności kierowania ich na drogę postępowania sądowego

- Reprezentacja w sporach sądowych wynikających z umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe i innych zawieranych w toku procesu inwestycyjnego

- Reprezentacja w sporach sądowych dotyczących nienależytego wykonania umów deweloperskich

- Reprezentacja w sporach sądowych z zakresu rękojmi i gwarancji jakości

Kontrakty

- Koncepcje i projekty umów deweloperskich, umów przedwstępnych i przenoszących własność lokali

- Projekty umów o prace projektowe, o roboty budowlane, nadzoru inwestorskiego, dotyczących infrastruktury technicznej dla planowanej inwestycji

- Umowy o prowadzenie mieszkaniowych rachunków powierniczych, kredytu i umowy zabezpieczeń, najmu powierzchni biurowych

Prawo korporacyjne

- Akty założycielskie, umowy, statuty, rejestracja spółek

- Bieżąca obsługa korporacyjna

- Doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia i podziału spółek prawa handlowego

- Doradztwo prawne i obsługa procesów sprzedaży udziałów

- Obsługa transakcji sprzedaży przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części

Publikacje

Kontakt

->